English | Tiếng Việt


LOJONG
Training of the Mind
in Eight Verses

Geshe Langri Tanpa

One Verse a Day

Tuesday Verse

Verse for Tuesday

།སྤྱོད་ལམ་ཀུན་ཏུ་རང་རྒྱུད་ལ། །རྟོག་ཅིང་ཉོན་མོངས་སྐྱེས་མ་ཐག །བདག་གཞན་མ་རུངས་བྱེད་པས་ན། །བཙན་ཐབས་གདོང་ནས་བཟློག་པར་ཤོག།

CHOD LAM KUN TU RANG GYUD LA / TOG CHING NYON MONG KYE MA THAG / DAG ZHEN MA RUNG JED PEI NA / CH'EN THAB DONG NEI DOG PAR SHOG

In all actions, may I closely examine my state of mind, and the moment a disturbing emotion or negative attitude arises, since this may cause harm to myself and others, may I firmly face and avert it.

Trong moi hành động con nguyện chặt chẽ quan sát tâm thức của con, đễ ngay khi phiền não hoặc những tư tưỡng bất thiện vừa khởi sinh làm gây hại cho con và người khác, con nguyện nghiêm khắc dập tan và trừ khử chúng.

Explain

Every day's verse

།དེ་དག་ཀུན་ཀྱང་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི། །རྟོག་པའི་དྲི་མས་མ་སྦགས་ཤིང། ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མར་ཤེས་པའི་བློས། །ཞེན་མེད་འཆིང་བ་ལས་གྲོལ་ཤོག།

DE DAG KUN KYANG CHO GYAD KYI / TOG PEI DRI ME MA BAG SHING / CHO KUN GYU MAR SHE PEI LO / ZHEN MED CHING WA LEI DROL SHOG

In all this, may my mind be unstained by the eight ordinary concerns and know all things to be an illusion. Free of clinging, may I attain liberation from bondage.

Trong mọi tình huống, nguyện cho tâm con không bị lôi cuốn vào tám mối quan tâm của thế tục (được/thua, sướng/khổ, khen/chê, danh/nhục) vì biết rằng các pháp vốn như huyễn, tâm không ràng buộc và tham luyến. nguyện cho con thoát ly ra khỏi chốn ngục tù.

Explain

Listen to 2 hours 36 min teaching by Hungkar Rinpoche