Phonetic |English | Tiếng Việt | བོད་ཡིག

The Immaculate Light

Longchenpa Cave

༈ འཛམ་གླིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་དང༌། །

DZAM LING DZÉ PÉ GYEN TRUK CHOK NYI DANG
The six Ornaments and the Two Most Excellent Ones of the whole world:
Sáu Bậc Trang Sức và Hai Bậc Xuất Sắc Nhất thế gian này:

ཐུགས་རྗེ་ལུང་རྟོགས་མཉམ་པའི་མཐུ་མངའ་ཡང༌། །

TUK JÉ LUNG TOK NYAM PÉ TU NGA YANG
The learning and realization of their englightened hearts, your heart equals,
Sự uyên bác và chứng ngộ trong tâm thức của họ cũng ngang hàng với tâm thức của Ngài,

ནགས་ཁྲོད་དམ་པར་སྦས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས། །

NAK TRÖ DAM PAR BÉ PÉ TUL SHYUK KYI
Hidden yogi practicing in sacred forest groves, Longchenpa,
Vị yogi ẩn cư tu hành nơi rừng thiêng, Ngài Longchenpa.

འཁོར་འདས་ཆོས་སྐུར་རྫོགས་པའི་ཀློང་ཆེན་པ། །

KHOR DÉ CHÖ KUR DZOK PÉ LONGCHENPA
You are the perfect unity of samsara and nirvana as Dharmakaya:
Ngài là sự hợp nhất hoàn hảo của luân hồi và niết bàn như Pháp thân

དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

TRI MÉ Ö ZER SHYAP LA SOLWA DEP
Drimed Ozer (Immaculate Rays of Light) at your feet we pray.
Drimed Ozer (Thanh Tịnh Quang) con khẩn cầu dưới gót chân Ngài


ཨོཾ་ཨཿཧཱུྂ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ༔

OM AH HUNG VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUNG